IZOLÁCIA (HW-SYSTÉM)

Rakúsky patentovaný systém chránený radou patentov v celej Európe vrátane ČR – vysušovanie muriva zarážaním nerez. ocelových plechov do muriva bez predchádzajúceho podrezania (otvorenia) muriva a používa sa u tehlového a ľahko zmiešaného muriva

HW-systém - zarážanie nerez. ocelových dosiek do muriva
Izolácia (sanácia) vlhkého muriva má za úlohu dosiahnutie trvalého zníženia obsahu vlhkosti v podzemnom a nadzemnom murive stavieb, ktoré bolo dlhodobo namáhané účinkami zemskej vlhkosti. Spôsobov, resp. metód na vysušenie muriva existuje mnoho, ale len o niektorých je možné s istotou povedať, že majú trvalý a 100%-ný účinok vyschnutia muriva. Medzi tieto metódy podľa WTA CZ (Vedecko-technická spoločnosť pre sanácie stavieb a starostlivosť o pamiatky) patrí aj metóda HW-SYSTÉM, tj. zarážanie (zatĺkanie) nerezových plechov z vytvrdenej ušľachtilej ocele do muriva.

HW-SYSTÉM je rakúska patentovaná technológia, ktorá je v celej Európe chránená radou patentov a ani ČR nie je výnimkou. V ČR sú v platnosti tieto patenty: patent č. 281038 (Europatent Nr. 0544639), patent č. 284110 (Europatent Nr. 0475932) a patent č. 278264. S inováciou technoélógie prichádza v priebehu aj rada ďalších prihlášok patentových listín. Všetky patenty sú istotou a zárukou kvality tejto európskej technológie. Metóda nerezových plechov – HW-SYSTÉM – je súčasťou ČSN 730610.

Popis technológie izolácie metódou HW-SYSTÉM.
Vlnité izolačné dosky (plechy) z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele (ANTIKORO) sú strojovo zatĺkané priamo do muriva, ktoré sa potom NEPODREZÁVA (nedochádza k výrezu muriva). Tým je zaručené zachovanie statiky objektu, resp. nedochádza k nežiadúcemu usadaniu muriva. Jednotlivé dosky sú „sekané“ priamo na potrebnú silu (hrúbku) muriva. Susediace dosky sa prekrývajú vždy minimálne o 5 – 8 cm, čo znamená v styku dosiek o 2 – 3 vlny. Takto vytvárajú kapilárne nepriepustnú a nehrdzavejúcu závoru proti nežiadúcej vzlienavejúcej zemskej vlhkosti.

Odporúčáme:

Pred zahájením práce

 • pokiaľ sa bude robiť nová podlaha, je lepšie starú podlahu odstrániť (vytrhať)
 • pri stavaní vnútorných priečok odsunúť nábytok od muriva
 • prekážky v murive (elektrické vedenie, odpady, plyn, voda, tel.) je nutné lokalizovať, aby nedošlo k ich poškodeniu

Po dokončení práce

 • Pri budovaní novej podlahy je nutné vykonať napojenie podlahových izolácií (lepenky) na izoláciu HW-systém (plech). Pre tento účel sa použijú dlhšie plechy než je dané murivo. Presah plechu je 2-5 cm. Na tento „presah plechu“ sa vykoná spojenie s izoláciou podlahy. Spojenie oboch izolácií sa rieši nastavením lepenky na plech. Podkladový betón (základ podlahy) by mal byť na úrovni plechov.
 • Pri sanácii suterénového muriva je nutné vykonať odkop zeminy zvonku až na úroveň zarážaných plechov. Vykoná sa napojenie na zvislú (vertikálnu) izoláciu. Spojenie izolácií je taktiež vykonané za pomoci horáku natavením. Zvislá izolácia je ukončená cca 10-15 cm nad vonkajším terénom.
 • Odstrániť (osekať) všetky omietky, ktoré boli vlhké až po hranicu vlhkosti (mapy).
 • Pre rýchlejšie vysychanie muriva odporúčame nechať ložnú (osekanú) špáru asi 3 mesiace odkrytú a potom omietnuť.
 • V prípade, že sa má murivo omietať ihneď po vykonaní izolácie HW, je nutné použiť SANAČNÚ OMIETKU.
 • Murivo je pod plechom nutné ošetriť, najčastejšie sa používajú rôzne vetracie lišty, modifikácie lepeniek, sanačné omietky, obklady, vetracie prieduchy murivom.
 • Pri silno zasolenom murive je dobré použiť rôzne soľ viažuce nátery. Tým zbavíme murivo silne agresívnych solí. Náter je nutné vykonať až po hranicu vlhkosti.
 • Pri výskyte húb a pliesní na murive je možné pre rýchlejšie odstránenie použiť sanačné postreky.